Yasin Beceni

Yasin Beceni
Yasin Beceni
BTS & Partners Yönetici Ortak

2001 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2005 Yılında da Ekonomi Hukuku Alanında Yüksek Onur Derecesiyle Yüksek Lisansını tamamladı.

Profesyonel olarak bilgi ve iletişim iletişim teknolojileri hukuku – politikası ve stratejileri üzerine serbest danışmanlık faaliyetlerini teknolojinin anahtar rol oynadığı endüstrilerde  dünyanın en prestijli uluslararası listeleme kuruluşları tarafından Türkiye’nin en iyi olarak listelenmeye layık görülen tek hukuk firması olan  Beceni-Türkekul-Sevim Avukatlık Ortaklığı’nda (BTS & Partners) kurucusu ve Yönetici Ortağı sıfatıyla yürüten Av. Yasin Beceni, bu çatı altında dünyanın ve Türkiye’nin en önde gelen, pazar lideri olan bilgi ve iletişim teknolojileri, medya, holding, yaşam bilimleri, perakende, enerji, finans ve yatırım şirketlerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Beceni, teknoloji – hukuk, e-ticaret, veri temelli ekonomi, Avrupa Birliği, Ar-Ge, İnovasyon ve Bilim-Teknoloji Politikası, Bilgi Toplumu ve Ekonomisi, yönetişim, sosyal medya, veri temelli ekonomi, siber güvenlik, fikri haklar, e-devlet, kişisel verilerin korunması hukuku gibi alanlarda çeşitli makale, rapor, bildiri ve çeviriler yayınlamakta, konferans, eğitim, kongre, kitap, seminer, şura, panel, kanun komisyonu, atölye ve strateji çalışmaları gibi etkinliklere aktif olarak katkı sağlamaktadır.

Beceni, teknoloji – hukuk ilişkisi bağlamında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, sermaye şirketlerinde ve akademik kurumlarda da aktif olarak görev almakta ve danışmanlık yapmakta olup kendisi Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜBİSAD)’ın Baş Hukuk Danışmanı, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komitesi Üyesi.dir. Yasin Beceni bilgi ve iletişim teknolojileri hukukuyla ilgili ülkemizdeki hukuk kaynaklarının oluşumu süreçlerine aktif katkı vermekte olup; bu çerçevede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Alan Adları Ulusal Koordinasyon Kurulu Yapı ve İşleyiş Kurulları Çalışma Grubu Başkanı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Elektronik İmza Koordinasyon Kurulu Hukuk Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Bilişim Vadisi Fizibilite Projesi Hukuk Koordinatörlüğü, Adalet Bakanlığı Elektronik Ticaret Kanun Tasarısı Bilim Komisyonu Üyesi, Adalet Bakanlığı Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı Bilim Komisyonu üyeliği, Ticaret Bakanlığı Türk Ticaret Kanununun Bilişimle İlgili Hükümlerine Yönelik Birincil ve İkincil Düzenlemelerin Hazırlanması Amacıyla Kurulan Bilim Komisyonu Üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Beceni, uzmanlık alanıyla ilgili yapmış olduğu çalışmaları uluslararası platformlarda da sürdürmekte olup bu çerçevede Uluslararası Barolar Birliği (International Bar Association - IBA) Teknoloji Hukuku Komitesi Üyesi, UNESCO Türkiye Milli Komitesi İletişim Komisyonu üyesi, Uluslararası Teknoloji Hukukçuları Birliği (ITECH Law Association) Üyesi, American Business Forum in Turkey (ABFT)  IT Komitesi Üyesi görevlerini aktif olarak yürütmektedir.

Yasin Beceni, İstanbul Bilgi Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olup; aynı üniversitenin Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Programında 2007 yılından itibaren “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku, Politikaları ve Stratejileri” dersi vermektedir. Av. Beceni aynı zamanda Sabancı Üniversitesi’nde Veri Analitiği Yüksek Lisans Programı’nda yarı zamanlı öğretim  görevlisi olup, bu programda da 2015 ylından itibaren “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku” dersi vermektedir. Yasin Beceni Türkiye dışında da kendi uzmanlık alnıyla ilgili başta Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi Berkman& Klein İnternet ve Hukuk Araştırma Merkezi olmak üzere dünyanın en prestijli akademik kurumlarının çalışmalarına aktif olarak misafir öğretim görevlisi sıfatıyla destek olmaktadır.